Print Friendly and PDF

Links

www.armoedebestrijding.be
De naam geeft het al aan: het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting wil de uitroeiing van armoede als prioriteit op de politieke agenda te houden.
lijn
www.fondsvrijetijdsparticipatie.be
Het Fonds Vrijetijdsparticipatie heeft als doel mensen die in armoede leven meer en volwaardig te laten participeren aan culturele activiteiten, sportactiviteiten en jeugdwerk door bestaande drempels te verlagen en mensen te stimuleren tot deelname en ontwikkeling van de eigen creativiteit.

lijn
www.RapopStap.be
Rap op Stap is een laagdrempelig reisbureau voor mensen die niet aangesloten zijn bij een sociale organisatie. In samenwerking met o.a. Steunpunt Vakantieparticipatie bieden de Rap op Stapkantoren daguitstappen en vakanties aan verlaagde tarieven aan.
lijn
www.rechtenverkenner.be
De rechtenverkenner geeft een overzicht van sociale rechten zoals premies op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie etc, maar specifiek voor bepaalde groepen zoals ouderen, werkzoekenden, chronisch zieken, mensen met een handicap etc.
lijn
www.samenlevingsopbouw.be/
Samenlevingsopbouw stimuleert mensen om hun stem te laten horen wanneer ze worden geconfronteerd met problemen die het leven en het samenleven moeilijk maken. Samen gaan ze op zoek naar oplossingen voor gemeenschappelijke noden en knelpunten in de woon- en leefomgeving.

lijn
www.vlaams-netwerk-armoede.be
In het Vlaams Netwerk werken 44 verenigingen samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal.

lijn
www.welzijnszorg.be
Welzijnszorg vzw bestrijdt armoede in Vlaanderen en Brussel, onder andere door te sensibiliseren en een breed maatschappelijk draagvlak te creëren.

lijn
www.welzijnsschakels.be
De welzijnschakels gaan met lokale vrijwilligersgroepen de strijd aan tegen armoede en sociale uitsluiting. Ontmoeting met mensen in armoede, ondersteuning van gezinnen, beleidsbeïnvloeding vanuit hun ervaringskennis en stimuleren van cultuurparticipatie vormen de pijlers van onze werking.
lijn
 
 
foto links
Copyright © 2013 Steunpunt Vakantieparticipatie - Disclaimer - Toerisme Vlaanderen - Toegankelijk Reizen