Print Friendly and PDF

Privacy

Vertrouwelijke verwerking van jouw persoonsgegevens

1. VRIJ BEZOEK VAN ONZE SITE
Het staat je vrij om onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over de Vlaamse toeristische producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons je persoonlijke informatie te verstrekken. Verkies je toch om ons uw persoonlijke informatie mee te delen dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

2. BEGRIP " VERWERKEN "
Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

3. BEGRIP " VERTROUWELIJKHEID "
De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die je aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

4. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Indien je ons je persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: voor het wettelijk beheer van aanmeldingen, subsidieaanvragen, de sites en voor het uitvoeren van marktstudies. Om je te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en toeristische producten in Vlaanderen.

5. JOUW TOELATING TOT VERWERKING
Door het verstrekken van je persoonsgegevens aan Toerisme Vlaanderen geef je ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden (zie "het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens")

6. JOUW RECHTEN

7. MELDING VAN SCHENDINGEN VAN PRIVACY
Indien je meent dat Toerisme Vlaanderen een onrechtmatige inbreuk pleegt op jouw privacy, vragen we je om Toerisme Vlaanderen daarvan op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.

 

Copyright © 2013 Steunpunt Vakantieparticipatie - Disclaimer - Toerisme Vlaanderen - Toegankelijk Reizen